ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Mechanicznej    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Pracownia Inżynierii Procesów
Image

 

· badania obróbki elektrochemicznej oraz pokrewnych obróbek erozyjnych kształtową elektrodą roboczą w różnych układach kinematycznych,

· doradztwo w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zastosowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości,

· komputerowe wspomaganie systemów zarządzania jakością,

· projektowanie i konstruowanie maszyn technologicznych,

· projektowanie i konstruowanie przyrządów obróbkowych,

· komputerowe wspomaganie technologii CAM (kurs)

· kurs dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie

· kurs nt. systemów jakości ISO9000 (kurs).

 

 

Pracownia Obrabiarek i Robotów
Image

 

W zakresie współpracy z przemysłem pracownicy Pracowni oferują usługi w zakresie projektowania maszyn technologicznych jako całości a także wybranych zespołów funkcyjnych realizujących zadania w szerokim zakresie. Istnieją także możliwości konsultacji w zakresie konstrukcji ciernych par kinematycznych (tocznych i ślizgowych) w zakresie doboru ich cech konstrukcyjnych oraz wyboru środka smarowego optymalnego w określonych warunkach pracy. W ograniczonym zakresie (ze względów sprzętowych) można realizować badania tribologiczne pozwalające określać eksploatacyjną przydatność skojarzeń różnych materiałów.

Pracownicy Pracowni OiR mogą czynnie uczestniczyć w kursach bądź studiach podyplomowych dotyczących sfery eksploatacji w zakresie definiowania warunków prawidłowego użytkowania maszyn a także relacji między parametrami obróbki a cechami użytkowymi elementów i zespołów maszyn.

 

 

 Pracownia Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Image

 

Rezultaty prac prowadzonych w ZOSiN wdrażane są do praktyki przemysłowej. Szereg rozwiązan zostało opatentowanych. Pracownicy Pracowni mogą służyć pomoca w zakresie doboru warunków obróbki powierzchni oraz rozwiązywania problemów praktycznych w obróbce skrawaniem. Pracownicy  Pracowni posiadają doświadczenie w zakresie budowy skomputeryzowanych stanowisk obróbkowych  łącznie z ich oprogramowaniem i sterowaniem komputerowym. Szczególne możliwości stwarzają układy diagnostyki wizualnej w zakresie badań kształtu i stanu powierzchni.

 

Oferta dla przemysłu